Liv i Vinje

Liv i Vinje                                                                             

v/ Åsne Midtun

Vinjevegen 1084,

3890 Vinje                                                                                         07.02.2018

 

 

 

 

 

 

Til

Vinje kommune

v/ ordførar Jon Rikard Kleven

 

 

Om trafikktilhøva på E-134 strekningen Bøgrend – Vinje kyrkje.

 

Styret og Årsmøtet i Liv i Vinje vil med dette koma med ei sterk oppmoding om at kommunen må få fortgang i arbeidet med utbetring/utviding av E-134 Bøgrend – Vinje kyrkje – den mest ulukkesbelasta strekningen mellom Bøgrend og Vinjar.

 

Me er kjende med at det har vore synfaring på strekningen, av kommunen og vegvesnet. Det har vore fleire uhell og stopp også etter synfaringa. Mjuke trafikantar må takast omsyn til i utbetringane, då det er farleg å ferdas her. Gang- og sykkelveg ser me på som den beste løysinga. Me vonar det kan la seg gjera når det fyrst er arbeid på staden.

 

 

 

 

Venleg helsing for Liv i Vinje

Åsne Midtun, leiar                                                                            Kari Rustberggard /s/

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills