Liv i Vinje

Styremøte i Liv i Vinje 31.08. kl 1900 på Vinjar.

Desse møtte: Åsne M, Stella, Sonja, Snorre og Kari

Åsne informerte:

Barneteateret har fått 5000kr i støtte til «Kongsdøtrene», etter søknad om 10 000kr, fra LiV.

Det var semje i laget om at dei skulle få støtte om det ikkje var «koronamidlar» å få.

 

Åsne var på opninga av Vinjesenteret som rep frå LiV.

 

Utviding av vegen gjennom Bøgrend. Gang- og sykkelveg kjem også, men arealplanen frå Vegvesenet er ikkje klar. Blir det ljos på strekningen? Åsne fygjer opp.

 

Oppussing etter fyrste del som Flatabø hadde, er ikkje frdig. Dei kjem tilbake og fullfører.

 

 

1 MÅNDAGSMIDDAG . Oppstart 20.09.

FHI-hygienereglar gjeld om ikkje anna er bestemt i kommunen. Fylgjer med på utvilkinga, men planlegg ut ifrå dagens situasjon.

 

Me had ein lengre debatt om korleis me skulle organisere rommet med bord og stolar.

 

Vedtak: Snorre, Sonja og Kari møter søndag 19.09. kl 1800 på Vinjar og set opp bord og stolar. Det blir langbord med 1m avstand mellom stolane, men kvar fam eller kohort kan dra seg saman.

 

Diskutera prisen og kom til at den må aukas frå 1.januar 2021.

 

Me kjøper farga tape til markering (Kari?)

Henge opplysninger om hygiene. Laste ned frå FHI (Sonja)

Spritflasker.

Registrering kan skje i boka me brukar til å notere betaling i.

Skuleungane kan som før sitje i enden av rommet på eige bord, som før.

 

Kari tingar rom og set inn lysing i VTB.

 

2 Arbeidsliste på måndagsmiddagane.

 

Lista går som før med eit par små endringar. Det er ingen ei gruppe for lite og Åsne skal oppmode på det sterkeste om at fleire melder seg på om meg skal klare å halde fram.

 

3 ÅRSMØTE.

Dato: 27.09. etter middagen.

Kari skriv årsmelding for 2020 og Anders legg fram rekneskapen.

 

4 Plan for uteområdet. Etter at LiV tok initiativ til å gjera området mellom Vinjesenteret og vatnet til friområde ha det skjedd mykje. Først var det møte mellom dei berørte partane og kommunen. Så blei Asplan viak kopla inn for til å koma med ei skisse, men først var det synfaring. No har det kome eit framlegg til uttale. Fristen for å uttale seg er 30.09. Det blir folkemøte, før fristen går ut, men det er litt uklart NÅR. Kanskje 22.09.

 

Kari er referent.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills