Liv i Vinje

Referat frå interimstyremøte i Liv i Vinje

28.1.2010

Til stades: Anders, Anne, Britt, Ellen, Eric og Silje

 

1. Stormøte onsdag 10. februar kl. 19:

Programleiar:  Anders

Innhald:

 • Kaffe/kaker..
 • ”Årsforteljing” v/ Anne (oppsummering av året, tal på styremøte, info om livivinje.no, osv.)
 • Presentasjon av prosjektleiar v/Anders
 • ”Programerklæring” v/ Silje (bl.a. interessentar, ledige hus/tomter, kulturgruppe…..)
 • Kulturinnslag: Silje,  Aasmund og Ingvild (Ellen spør), Øystein Romtveit (Anders spør), skulejenter (Britt spør)
 • Påfunndagen – info v/ Anne
 • Val av styre – heile styret er på val (framlegg: det gamle styret, nye framlegg: andre…)
 • Ymse
  nye ting på gang:
  barnekor v/ ?
  kultur i skulen v/ Ellen
  skeisebane v/Terje eller Knut?
  andre ting…..

Annonse i VTB laurdag 6. og tysdag 9. februar. Anders ordnar dette.

 

2. Påfunndagen:

Moglege datoar: Palmesundag 28. mars (same tidspunkt som ViBø-rennet, for tidleg for evt. tilreisande?) eller påskedagen 4. april (tilreisande er på veg heim - for seint?). Interimkomitéen (Aasmund, Anne og Silje) har planleggingsmøte tysdag 2. feb. kl. 10.30 hjå Anne.

Tanken er å ”utvide” det tradisjonelle påskeskirennet. Koseleg familiedag for fastbuande og moro for påskegjester/potensielle tilflytjarar. Noko tilknyting til A.O.Vinje (fødselsdag 6. april) som meinte at me skulle ”ein dag i året snu opp-ned på alle ting og bli galne”! (Noko i den dur…)

Innhald:

 • skirenn / kostymerenn i Bøgrend
 • middag (måndagsmiddagliknande) på Vinjar
 • underhaldning/premiar på Vinjar

 

3. Tilbod om lokale ressurspersonar til Vinje Oppvekstsenter:

Ellen har tankar om at lokale ressurspersonar bør kunne tilby sine tenester (gratis) til barnehagen/skulen. Ikkje i konkurranse med dei som lever av dette (omreisande teater o.l.) men som eit supplement. Ellen og Ingvild har til dømes tankar om å hjelpe til med meir musikk/dans i barnehagen. Det er mange andre i lokalmiljøet som ”kan noko”. Pensjonistar eller andre med fri i skuletida? Folk som kan fortelje eventyr, eller frå ”gamle dagar”. Bygdemobiliseringa viser at det er masse ressursar ”der ute”, ressursar  som kan nyttast endå meir. Me tenkjer at dette kan vera med å byggje identitet, gjera ungane glade i bygdene her. Vekselverknad nærmiljø  ó oppvekstsenter. Ellen rør med Knut om dette.

 

4. Interessentlista

Silje har mange namn på lista – folk som skal/vil/bør/bør ha lyst til å flytje til Vinje - men det manglar eit eller anna før dei kan ta spranget. Korleis kan me hjelpe dei med det? Spørjeundersøkjing? Invitere dei på måndagsmiddag? Opprette studiesirklar? Me må sjølvsagt kartleggje ledige bustader og tomter, kanskje det er mogleg å få til ein prøvebustad (fleire idear her…). Kor positiv er eigentleg kommunen til nyetablering, tilflytjing, opparbeiding av tomter i Livivinje-regionen? (Me trur dei er det, men det er no det gjeld). Dette blir naturleg nok eit viktig arbeidsområde for Silje framover.

 

5. Neste møte

Torsdag 18. februar kl. 19.30 på Vinje skule.

 

Referent: Eric Christenson

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills