Liv i Vinje

Referat styremøte Liv i Vinje 6.mai 2010

Stad: Vinjar
Tid: 20.00-22.30
Desse møtte: Eric Christenson, Anne Romtveit, Britt Rønningen, Ellen Nordstoga, Anders Sandvik. Prosjektkoordinator: Silje Hegg

Saker

Ansvar

Sak 1. Nytt og godt?

1/3-del av  dei løyvde midlane frå kommunen er endeleg inne på kontoen vår, og prosjektleiaren kan snart få løn. Vinje Reiknskapskontor skal føre reiknskapet. Det er avklart med kommunen at dei ikkje vil vera arbeidsgjevar. Det er nok bortkasta krefter å styre meir med det, men me vil gjerne skjønne kvifor. Dorthe Huitfeldt kan vera kommunens representant i styret. Anders tek kontakt med ho, og kallar ho inn til neste møte.

”Òmleg moro mæ Paafonndajen!”

 

Bru-prosjektet: Byggeprosessen ventar på formaliteter, men byggeløyvet er på plass.

Hallingdansopplegget i helga var veldig bra, me høyrer mykje godt om det. Honnør til Ellen for innsatsen.

 

Ein nytilflytt på Mòsasida. Ole Johannes Romtveit har flytta hit. Ellen + velkomstgjengen dreg på besøk.

Anders

 

 

 

Ellen


Sak 2. Avklaring av kommunen si rolle i prosjektet
Sjå sak 1. Kommunen har ikkje lagt nokre føringar på kva dei ynskjer, kva resultat dei forventar. Me får prøve å fokusere på det positive ved dette; me er iallfall frie til å gjera som me vil.


Sak 3. Silje har ordet – Bolyst og 3 konkurransar

Song

Me vil lyse ut ein songkonkurranse. Sei ifrå på 17.mai når mange folk er samla.
Kanalar: VTB, Heimesida, heimesida til kommunen, kulturkontoret-kan dei sponse annonse? Facebook, twitter. Jungeltelegrafen, oppmode folk om å skrive. Akademiet må få vita om det. + bygdebrev!

Kva kriterier/føringar/rammer? Kva er lysingsteksten?

Frist for innlevering 1.september? 1. oktober?

Kven sit i juryen?

Odd har sagt han kan vera produsent og konsulent.

Premie: å få spela inn songen sin.

Me prøvar å få med alle lystne musikantar i krinsen, og det hadde vore moro å fått med skuleungane også! + + + + + m.fl. alle som vil synge!

Fotokonkurranse

Handverkslaget vil vera med på samarbeidet. Det er kjempebra. Dei har også kapasitetar på fotografi. Dei beste bileta vert utstilt på neste års Vinjeutstilling. Alle bileta må kunne brukast fritt i promoteringa av prosjektet og skulekrinsen, på trykt materiell og på internett.

Kor mange bilete skal det vera lov å sende inn? Prøve å arrangere 1-2 fotokurs i løpet av året? Kven er jury? Kor mange? Me må definere fleire klasser/kategoriar. Me tek det på fyrste samarbeidsmøte med VHL, som me må ha snart for å leggje ein strategi.

Me bør lyse konkurransa ut no snart, slik at me kan ha eitt heilt år med alle årstider på å ta bilete.

Silje gjev beskjed før ho reiser neste veke om kva som skal seiast på 17.mai, slik at me er i gang. Så kan me heller koma tilbake til detaljar etterkvart.

Effekt av desse tiltaka: Både songtevling og fototevling har minst ein dobbelt funksjon: indremedisinsk; det virkar samlande, og utad fungerer det som god marknadsføring, noko som igjen har gode indremedisinske effektar. God spiral.

Logokonkurranse
Me droppar logokonkurranse fordi det ikkje ber i seg same potensiale til brei involvering og forankring lokalt. Det får vera nok med 2 konkurransar, og Kari som har designa heimesida har alt laga eit logoforslag som står i stil til denne, noko det er viktig at ein logo gjer. Silje gjev beskjed om dette til Kari og får seg ein brevmal ho kan nytte i arbeidet.

Silje


4. korleis skal evalueringa av Paafonndajen gå føre seg?

Britt var leiar for hovudkomiteen. Det vart avgjort at ho kan kalle inn til evalueringsmøte. Anne kan kalle inn matkomiteen til eit eige møte. Og så skrive ned punkt: kva me må ha med, og kva som må gjerast når. Hòt gjekk greitt og hòt gjekk ikkje greitt?

Nokre innspel i farten: Betre bindingar på 3-mannskia. Årets arr. gav inspirasjon til å kle seg ut og vera med i grendekuppen. Skal ikkje ungane få premie for å hoppe lengst? To småtassar var særs misnøgde med teskeipremien; ville heller ha sjokolademedalje.


Britt og Anne


5. Kva har kome av innspel og utspel sidan sist?

-Anne les innspelet frå Tone Garnes. Det er positivt at nokon har idear til kva som kan gjerast her, og det ligg mykje arbeid bak dette omfattande innspelet. Ein av ideane er alt bruka i søknaden til Bolyst/KRD (kunstnarstipendet). Silje forheld seg til innspelet frå Tone når ho lagar prosjektskisse for forprosjektet Liv i Vinje. Anne skriv og takkar Tone for innspelet.

-Idé frå vevdamer: Nasjonalt kompetansesenter for veving. Aktivt museum, samarbeid med Hit, avd. Rauland. Ta vare på kunnskapen knytt til veving på gamle vevar. Ikkje mange som kan lenger, og me har ei røys med gamle vevar som treng oppbevaringsplass.

Silje

Anne


Sak 6. Ymse

Silje spør:

-Skal eg ta køyregodtgjersle for møte på kveldane, OG skrive timar på køyring, eller berre køyregodtgjersle? Svar: gjer det same som gjeld for kommunalt tilsette.

-Det med revy/teater-gruppa: Eg slit med å få nokon til å ta ansvar for å dra i gang eit møte for å sjekke interessa for ei slik gruppe. Betyr det at det ikkje er nok kapasitet til det? Skal eg presse på, eller lene meg tilbake og ha is i magen?
Svar: nokon treng kanskje hjelp til sjå at dei kan klare den oppgåva. Ha gjerne is i magen, men mas gjerne litt også. Sikkert nokon i Åmot som vil vera med også. Me trur det er interesse for eit slikt tiltak.

Folkteljing: Silje tek seg av det i samarbeid med lokale kjentfolk. Ut på køyretur og telje hovud.

Dugnadstimar/lister: Silje sender eit skjemaforslag til Anders, og han set ordninga i verk blant dugnadsfolket.

Anne gjev eit innspel til dei 3 grendelaga på å arrangere jonsok saman. Det var så vellukka i fjor.

Stiar: Arne har rydda vegen til Finnebu. Viss me kan få merka vegen og koma opp med skilt så er me i gang.

Silje

Silje

Anders

Anne

Ellen

Til neste styremøte: send innspel til saklista før innkallinga vert sendt.

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills