Liv i Vinje

REFERAT frå årsmøtet i Liv i Vinje

28.01 2019.

 

Det møtte 23 på årsmøtet.

Sak 1 Innkallinga godkjent utan merknad

Sak 2 Saklista godkjent med tillegg av ei sak som kom inn 28.01.19.

Sak 3 Åsne Midtun vald til ordstyrar

Sak 4 Kari Rustberggard vald til skrivar

Sak 5 Årsmeldinga for 2018 godkjent med desse tillegg:

Påfunndagen. Vinje bryggeri stilte med opne lokale og sal av kaffi, saft og enkelt matsal.

Joletrefesten. Knut H Eknes skaffa joletre. Luke Tennant og Kjetil Nessæter var med og førebudde og rydda.

 

Sak 6 Rekneskapen godkjent.

Sak 7 Val

Desse var på val 2019:

Åsne Midtun – leiar

Kari Rustberggard

Aslaug Kostveit - vara

Anders Sandvik - vara med ansvar for rekneskapen

 

Attval:

Åsne Midtun – leiar (1år)

Kari Rustberggard – (2år)

Anders Sandvik – (1år)

 

Ny vara:

Snorre Bakken (1år)

Valnemnd vald på årsmøtet 2019:

Anne R Bekhus

Asbjørn Bekhus

Åsne Vesaas

 

 

 

 

SAK TIL ÅRSMØTET FRÅ VINJE UNGDOMSLAG.

I brev frå Vinje ungdomslag - datert 28.01.19 – ynskjer styret å gje det dei har ståande i banken – ca 40 000kr – til  Livi Vinje -  øyremerkt til arbeidet i Vinje barneteater. Etter ein lengre diskusjon, valde ein å avslå gåva, då årsmøtet ikkje tykte saka var godt nok gjennomarbeid. 

INFORMASJON FRÅ STYRET.

25.01.19 var leiaren  innkalla og deltok på møte om Vinjesenteret på kommunehuset. Det blei høve til å koma med innspel til teikningane av bygget.

  • Det blir samdrift om bruken av scene og sal, og garderobar.
  • Det blir rivi ein del og bygd nytt.
  • Vaskesentral: det var eit framlegg om å bruke stollageret til det – for kvar skal stolane elles vera?.
  • Heis? Vinjesenteret ser ikkje at dei har bruk for heis. Er kommunen viljug til å gje kjellaren i Vinjar lettare tilgjengeleg for alle?
  • Dette vil leiaren ta opp med prosjektleiar Kjetil Vaagen. Sjå elles eige referat frå møtet.

 

GJESTER på årsmøtet

  • Ordførar Kleven var invitert og skulle snakke om trafikksitusjonen. Han måtte melde forfall pga sjukdom.
  • Ea Kristine Bakken frå Frivilligsentralen, orienterte.

Ho oppmoda om at interesserte melde seg som besøksvenn for demente. Det blir kurs 6.mars i regi av Nasjonalforreningen for folkehelse.

Sparebankstiftelsen har gjeve 120 000kr til symaskiner som kan leigast til kurs.

Gjensidigestiftelsen har gjeve 400 000kr til friluftsutstyr som kan leigast.

Alt kan ein låne på biblioteket i Åmot.                

 

Ref Kari Rustberggard                                                                                  28.01.19

 

Web Design: kandesign

elektronik sigara

film izle

vpills